Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Environmentální odpovědnost

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost (EHS)

file

Společnost Zimmer odpovídá za ochranu životního prostředí a za zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců, zákazníků a veřejnosti.

Ve svých závodech, aktivitách, službách a produktech na celém světě usilujeme o identifikaci a eliminaci možných poškození EHS.

Máme zavedený systém řízení, která podporuje integraci EHS do našich podnikatelských procesů a k zajištuje soulad se zákony a předpisy.

Součástí interního programu auditů společnosti je hodnocení účinnosti EHS aktivit a roční souhrn hodnocení výsledků EHS týkajících se odpadů, využití energií a vody, statistiky nehod a kvality ovzduší pro sledování vývoje.

 

Kodex EHS společnosti Zimmer klade požadavky na naše podnikání a zařízení na celém světě a realizuje politiku společnosti v oblasti EHS.

Management na všech úrovních pracuje na zajištění toho, aby zaměstnanci chápali význam a důležitost této politiky a následně ji dodržovali při své pracovní činnosti.

Naše aktivity v oblasti EHS zahrnují mj.:

  • Snižování objemu vstupů a vzniku vedlejších produktů
  • Iniciativy směřující ke snížení objemu obalů
  • Snížení spotřeby energií a vody
  • Kontrolu emisí do ovzduší včetně skleníkových plynů (GHG)
  • Podporu recyklace na všech místech Abyste se dověděli více o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE) Zimmer v Evropě, klikněte zde.
  • Hodnocení cyklu životnosti produktů

Tato opatření nám pomáhají minimalizovat množství odpadů a předcházet znečištění a tak získat výhody proti konkurenci snížením nákladů a zvýšením efektivity procesů.

Podporujeme externí aktivity a uvědomění a vzdělávání zaměstnanců sponzorováním seminářů o problematice životního prostředí a podporou společenských aktivit souvisejících s životním prostředím, ochranou zdraví a bezpečnosti. Pracovníci EHS se účastní práce místních komisí na plánech činnosti v nouzových situacích (local emergency planning committees – LEPC) a na organizaci recyklování komunálních odpadů.

Společnost Zimmer získala řadu ocenění za ochranu životního prostředí, což je výrazem naší globální odpovědnosti za snižování environmentálních dopadů naší činnosti a dodržování nejvyšších standardů ochrany zdraví a bezpečnosti.

Podporujeme dialog se zainteresovanými stranami a reagujeme na jejich problémy a návrhy v oblasti EHS.

Chcete-li se dovědět více o podrobnostech našeho systému řízení EHS nebo o jeho příkladech, spojte se laskavě se společností Zimmer.