Tato stránka používá soubory cookie, abyste si její prohlížení skutečně užili.Zjistit víc

Soubory cookie jsou pro tuto webovou stránku momentálně nastaveny tak, aby byly povoleny některé typy souborů cookie. Na této webové stránce nepoužíváme soubory cookie pro cílenou nebo behaviorální reklamu. Soubory cookie, které používáme, jsou vytvořeny tak, aby vám umožnily využívat funkce této stránky a prohlížet si ji podle vlastních představ. Pokud budete pokračovat beze změny svého nastavení souborů cookie, souhlasíte s výše uvedeným. Své nastavení souborů cookie však můžete kdykoliv změnit.

X

Právní upozornění

Vlastníkem a provozovatelem tohoto webu je společnost Zimmer, Inc. (dále jen „společnost Zimmer“). Veškerý obsah, informace a software poskytované na tomto webu a jeho prostřednictvím jsou majetkem společnosti Zimmer. Tento web je možné používat výhradně v souladu s následujícími podmínkami použití. 

Vaše používání tohoto webu představuje váš souhlas s těmito podmínkami a ustanoveními. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, ukončete prosím používání tohoto webu.

1. Licence na web

Jako uživatel tohoto webu získáváte nevýhradní, nepřenosnou, odvolatelnou a omezenou licenci k přístupu a používání webu a jeho obsahu v souladu s těmito Podmínkami použití. Společnost Zimmer může tuto licenci kdykoli z jakéhokoli důvodu odebrat.

2. Omezení použití.

Obsah tohoto webu se poskytuje pouze pro osobní a nikoli pro komerční využití. Tento web můžete používat pouze pro vlastní osobní potřeby nebo interní potřeby vaší organizace. Nemáte povoleno dekompilovat, zpětně sestavovat, pronajímat, poskytovat na leasing, půjčovat, prodávat, poskytovat dílčí licence nebo vytvářet odvozené verze tohoto webu ani jeho obsahu. Nesmíte používat žádný software pro monitorování nebo zjišťování sítě k určení architektury webu ani extrahovat informace o použití nebo uživatelích. Nesmíte využívat žádné roboty, sledovací zařízení ani jiné automatické či manuální zařízení ani proces k monitorování nebo kopírování webu či jeho obsahu bez předchozího písemného svolení společnosti Zimmer. Nesmíte tisknout, stahovat, kopírovat, modifikovat, reprodukovat, znovu publikovat, distribuovat, zobrazovat ani přenášet žádnou část webu pro komerční, neziskové či veřejné účely s výjimkou výše uvedených oprávnění. Web ani jakoukoli jeho část, obsah nebo jakýkoli software dostupný na tomto webu nebo jeho prostřednictvím nesmíte používat ani jinak exportovat či reexportovat způsobem, který by představoval porušení příslušných práv a předpisů týkajících se regulace exportu. Jakékoli neoprávněné použití webu nebo jeho obsahu je zakázáno a může být předmětem soudního rozhodnutí a může mít pro vás jakékoli další právní důsledky.

3. Nejedná se o informace určené odborníkům.

Tento web a jeho obsah nepředstavuje lékařský, právní nebo jakýkoli jiný typ odborného poradenství. Tento typ poradenství vyhledejte u svého lékaře nebo jiného odborníka na lékařskou péči. Není zaručena přesnost, úplnost, adekvátnost nebo aktuálnost webu či jeho obsahu. Vaše používání obsahu, webu nebo materiálů, na něž tento web odkazuje, jsou vaším vlastním rizikem.

4. Uživatelé webu.

Některé oblasti tohoto webu obsahují informace určené pouze pro lékaře a jiné odborníky na zdravotní péči. Pokud nemáte trvalý pobyt v dané zemi a nejste lékařem ani jiným odborníkem na zdravotní péči, neměli byste přecházet na obsah webu označený „Odborníci na zdravotní péči,“ protože obsahuje marketingové materiály a informace o produktech, k nimž může být váš přístup omezen v rámci zákonů nebo předpisů týkajících se reklamy platných ve vaší zemi.

5. Práva na duševní vlastnictví.

Veškerý obsah, pokud není uvedeno jinak, je chráněn zákonem, včetně, ale bez omezení na zákon o autorských právech, obchodním tajemství a ochranných známkách platný v USA a jiné státní, vnitrostátní a mezinárodní zákony a předpisy jiných zemí. Společnost Zimmer vám neuděluje žádná výslovná ani mlčky předpokládaná práva na jakýkoli patent, copyright, ochrannou známku či obchodní tajemství. Jakékoli neoprávněné použití tohoto webu nebo jeho obsahu může tedy znamenat porušení zákonů o autorských právech, ochranných známkách, obchodních tajemstvích či zákonů vztahujících se k ochraně osobních údajů a osobnosti.

 

Odesláním obsahu, námětů nebo jiného obsahu na web, například ve formě návrhu nebo zpětné vazby k našemu webu, produktům nebo službám, společnosti Zimmer automaticky udělujete bezplatné, trvalé, neodvolatelné a nevýhradní právo a licenci na používání, reprodukci, modifikace, adaptaci, publikování, úpravy (délky či srozumitelnosti), překlady, vytváření odvozených děl, distribuci, opětovnou distribuci, přenos, provádění a zobrazování takovéhoto obsahu (jako celku nebo částečně) po celém světě nebo k začlenění do jiných děl v jakékoli formě, pomocí jakéhokoliv média či technologie, které jsou již známy nebo budou vyvinuty později, a to po celou dobu existence v daném obsahu. Opětovné použití jakéhokoli odeslaného obsahu společností Zimmer samozřejmě nebude zahrnovat žádné poskytnuté osobní údaje. Společnost Zimmer si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu odstranit jakýkoli obsah odeslaný na web.

6. Registrace.

Některé části webu vyžadují vaši registraci, abyste mohli přijímat informace o produktech, službách, systémech, programech a další informace související se společností Zimmer. Pokud se požaduje registrace, souhlasíte, že společnosti Zimmer poskytnete přesné a úplné informace o registraci. Nesete odpovědnost za zachování mlčenlivosti ve vztahu ke svým přihlašovacím údajům a/nebo heslům i za použití svého účtu, ať již jste tyto informace výslovně nebo skutečně autorizovali či nikoliv. Společnost Zimmer si vyhrazuje právo odmítnout žádosti o registraci nebo odběr.

7. Chyby a opravy.

Společnost Zimmer zavedla přiměřená opatření týkající se monitorování a aktualizace obsahu webu, ale nezaručuje ani nezajišťuje, že obsah webu bude neustále bezchybný, bez virů nebo jiných škodlivých komponent nebo že budou závady opraveny. Současně negarantuje ani nezajišťuje, že obsah a jakékoli informace dostupné na webu nebo jeho prostřednictvím budou stále správné, přesné, včas poskytnuté či jinak spolehlivé. Společnost Zimmer může kdykoli provést změny obsahu nebo webu jako takového.

8. Dostupnost produktů a služeb

Web obsahuje informace o produktech, které mohou nebo nemusí být v určité zemi nebo oblasti světa k dispozici, mohou být v různých zemích dostupné pod různými ochrannými známkami a podle okolností mohou být v různých zemích schváleny nebo omezeny státním regulačním orgánem, pokud se jedná o jejich prodej nebo používání s různými označeními a omezeními. Návštěvníkům se doporučují alternativní produkty a služby jiných výrobců a poskytovatelů služeb.

9. Informace o zdravotní péči.

Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby informace o zdravotní péči na našem webu byly poskytovány jasným a objektivním způsobem. Informace týkající se různých zdravotních stavů a jejich vhodné léčbě neslouží jako náhrada rad poskytovaných lékařem či jiným odborníkem na zdravotní péči. Informace zde uvedené byste neměli používat k diagnostice zdravotního stavu nebo problémů týkajících se zdravotního stavu či choroby. Raději si zjistěte informace o průběhu léčby případného onemocnění u svého odborníka na zdravotní péči.

10. Obsah třetích stran.

Na webu se může zobrazovat nebo obsah třetích stran z něj může být přístupný. Společnost Zimmer nenese žádnou zodpovědnost za takový obsah třetích stran. Tento web může navíc obsahovat odkazy nebo reference na jiné weby společností, které nejsou pobočkami společnosti Zimmer; společnost Zimmer však za obsah těchto webů nenese odpovědnost a nenese odpovědnost ani za jakékoli škody či škody na zdraví vyplývající z přístupu uživatelů na tyto weby. Odkazy na jiné weby se poskytují uživatelům našeho webu jen pro usnadnění. Společnost Zimmer vynaložila přiměřené úsilí na ověření, že adresy URL odkazující na tyto externí weby jsou správné k datu poslední revize webu společnosti Zimmer.

11. Odmítnutí odpovědnosti.

Web a jeho obsah se poskytují „tak, jak jsou“. Společnost Zimmer výslovně odmítá poskytovat jakékoli záruky včetně záruky za prodejnost, vhodnost pro určitý účel a neporušení jakýchkoli práv. Společnost Zimmer odmítá jakoukoliv odpovědnost za jakoukoli ztrátu, škodu na zdraví, nárok, odpovědnost či škodu jakéhokoli druhu, která je výsledkem následujícího, či z něj vyplývá nebo jakkoli s ním souvisí: (A) jakékoli chyby nebo opomenutí plynoucí z tohoto webu a jeho obsahu, včetně, ale bez omezení na technické nepřesnosti a typografické chyby; (B) jakékoli weby nebo obsah třetích stran, na které se přímo nebo nepřímo přistupuje prostřednictvím obsahu na tomto webu, včetně, ale bez omezení na jakékoli chyby či opomenutí; (C) nedostupnosti webu nebo jakékoli jeho části; (D) vašeho používání webu nebo (E) vašeho použití jakéhokoli vybavení nebo softwaru v souvislosti s tímto webem.

12. Omezení odpovědnosti.

Společnost Zimmer nenese odpovědnost za žádnou ztrátu, škodu na zdraví, nárok, záruku či škodu jakéhokoli druhu plynoucí z vašeho používání webu nebo jeho obsahu. Společnost Zimmer nenese odpovědnost za žádné zvláštní, přímé, nepřímé, náhodné nebo následné škody jakéhokoli druhu (včetně, ale bez omezení na náklady na právní pomoc) vzniklé jakýmkoli způsobem v důsledku nebo v souvislosti s používáním nebo nemožnosti používat tento web či jeho obsah. Do míry, do které platí výše uvedené omezení, je výhradní závazek společnosti Zimmer vůči vám, pokud se jedná o způsobené škody, omezen na 1000 USD.

13. Odmítnutí odpovědnosti za ceny akcií.

Ceny akcií uvedené v nabídkách cenných papírů na tomto webu nemusí nutně indikovat budoucí ceny. Veškerý obsah je pouze informativní a žádný obsah (včetně, ale bez omezení na ceny akcií nebo firemní informace) není spolehlivý, pokud se jedná o obchodní či investiční účely.

14. Nezákonná činnost.

Tento web nesmíte používat k žádné nezákonné činnosti či pro nezákonné účely. Společnost Zimmer si vyhrazuje právo prošetřit stížnosti či oznámená porušení Podmínek použití a jakýkoli zásah v případě, že tyto považuje za oprávněné.

15. Náhrada škody v případě porušení.

Společnost Zimmer si vyhrazuje právo požadovat veškeré náhrady škody, na něž má nárok ze zákona nebo podle práva ekvity v případě porušení těchto Podmínek použití, včetně ale bez omezení na právo zablokovat přístup na své weby a k jejich funkcím z určité e-mailové adresy.

16. Rozhodné právo a jurisdikce.

Tyto Podmínky použití jsou vyhotoveny a budou vykládány a vymáhány v souladu se zákony a požadavky státu Indiana. Jakékoli právní úkony související s vynucením této dohody musejí být předloženy příslušným federálním nebo státním soudům USA v Indianě.

17. Ochrana osobních údajů.

Vaše používání webu se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti Zimmer.

18. Oddělitelnost ustanovení.

Tyto Podmínky použití zahrnují pomocí odkazu jakákoli upozornění uvedená na webu a v Zásadách ochrany osobních údajů. Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a společností Zimmer, pokud se jedná o přístup na tento web a jeho používání. Jsou-li některá z ustanovení těchto Podmínek protiprávní, neplatná nebo nevymahatelná nebo jsou-li v rozporu s jinými ustanoveními Podmínek použití, pak takové protiprávní, nevymahatelné nebo kolizní ustanovení bude považováno za oddělitelné od zbývajících ustanovení a nesmí mít vliv na platnost a vymahatelnost těchto zbývajících ustanovení.

19. Modifikace Podmínek použití.

Společnost Zimmer si vyhrazuje právo tyto Podmínky použití kdykoli změnit. Aktualizované verze Podmínek použití budou uvedeny na tomto webu s okamžitou platností. Vy nesete odpovědnost za to, že se s nimi v pravidelných intervalech seznámíte. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu i po provedení těchto změn, vyjadřujete tímto svůj souhlas s nimi.

Obsah tohoto webu nesmíte žádným způsobem reprodukovat ani přenášet žádnými prostředky, elektronicky či mechanicky, včetně přenosu faxem, fotokopírování, nahrávání nebo používání systémů pro ukládání či načítání informací, bez výslovného písemného svolení vlastníka autorských práv. Žádosti o dovolení nebo další informace směřujte na správce webu na adrese webmaster@Zimmer.com.

© Zimmer, Inc. Prosinec 2011. Všechna práva vyhrazena.

Notice

You are about to leave the Zimmer United States website. Some of the information you will see may pertain to products that are not currently licensed for sale in United States.